top of page

Algemene voorwaarden

I. Definities 

De Hondenspecialist: Sandra Brem, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Cliënt: de eigenaar van de hond, die de Hondenspecialist opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop/volgt. 

 
II. Algemeen 
Alle tussen de Hondenspecialist en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden: 

 1. De Hondenspecialist zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat de hondengedragscoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.  

 2. De Hondenspecialist zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden. 

 3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de Hondenspecialist ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend. 

 

III. Adviezen, therapieën en training 

 1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de Hondenspecialist. 

 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de scholing, uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Hondenspecialist. 

 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenspecialist. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. 

 4. De Hondenspecialist kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. 

 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 

 6. De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie. 

 7. Een consult, het volgen van (online) lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Hondenspecialist kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal. 

 

IV. Betaling/afspraken 

 1. Gemaakte afspraken tussen de Hondenspecialist en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd.  De Hondenspecialist behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt. 

 2. Indien door ziekte of overmacht van de Hondenspecialist een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondenspecialist er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. 

 3. Betaling dient voorafgaand aan het eerste consult/de eerste puppyles te worden voldaan per factuur of contant tijdens het consult/de eerste puppyles.  

 4. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Hondenspecialist is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling. 

 5. Alle door de Hondenspecialist verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenspecialist worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. 

 6. Bij het stopzetten van een traject op initiatief van cliënt behoud de cliënt het recht om binnen een jaar (na de eerste sessie) de resterende sessies opnieuw in te boeken. Na dit jaar vervalt de resterende sessies. Er wordt geen geld terugbetaald voor de resterende sessies.

V. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt. 

 2. Indien door de cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft de Hondenspecialist desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. 

 3. De hondengedragscoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De hondengedragscoach houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging. 

bottom of page